ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΕΠ 2013

Γραπτό τεστ και βαθμολόγηση των τυπικών προσόντων και του προσωπικού φακέλου θα περιλαμβάνει η αξιολό­γηση του προσωπικού στην οποία θα υποβληθούν σταδι­ακά από το 2013 όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ξεκινήστε την προετοιμασία τώρα...
Προσφορά για λίγες μέρες. 28.00 € 24.00 €

Με βάση τα νέα, μειωμένα οργανογράμματα των κρατικών δομών, που θα προκύψουν από την ευρισκόμενη σε εξέλιξη αξιολόγηση των δομών των υπουργείων, αλλά και τις ανάγκες σε προσωπικό, αμέσως μετά την αξιολόγηση θα ξεκινήσουν σαρωτικές μετακινήσεις προσωπικού ανά την επικράτεια, από φορείς που καταγράφουν πλεόνασμα σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν ελλείψεις.

Το γραπτό τεστ στο οποίο θα υποβληθούν όλοι οι εργαζό­μενοι στο Δημόσιο (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) θα πραγμα­τοποιηθεί υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ και θα απλοποιη­θεί στο πρότυπο του τεστ δεξιοτήτων που είχε διοργανώσει η ανεξάρτητη Αρχή το 2008. Η γραπτή εξέταση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Ο αρμόδιος υπουργός Αντώνης Μανιτάκης έχει επικοινωνήσει με τον επικεφαλής της ανεξάρ­τητης Αρχής Γιώργο Βέη προκειμένου να αξιοποιηθεί η τε­χνογνωσία που διαθέτει το ΑΣΕΠ σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών όπως το τεστ δεξιοτήτων.

Πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι να απλοποιήσει το γραπτό τεστ, το οποίο θα καταλαμβάνει το 20% - 25% της τελικής βαθμολογίας. Οι βασικές γνώ­σεις, οι οποίες θα ζητηθούν, είναι σχετικές με την Ιστορία της ανθρωπότητας και τη Γεωγραφία του πλανήτη, τους θε­σμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οργάνωση και τη διοίκηση του κράτους, τον πολιτισμό, τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα κλπ. Ως δεξιότητες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατα­νόησης γραπτού λόγου, η αριθμητική αντίληψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με απλούς υπολογι­σμούς, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, ο επαγωγικός και διαγραμματικός συλλογισμός, η ικανό­τητα κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και επεξεργασίας πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, η πα­ρατηρητικότητα, η αντίληψη του χώρου κ.λπ.

Αποκτήστε καλή γνώση αγγλίκων Β2

Καντε on-line πρακτικη εξάσκηση για τις εξετάσεις επιπέδου αγγλικών Β2 για το Cambridge FCE ή για το Michigan ECCE

EnglishOnlineTests